Regulamin Empik Bilety

Regulamin Portalu Biletowego Empik

prowadzony przez:

Empik – spółka działająca pod firmą Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 116/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 275 388 578,00 zł wpłaconym w całości.

§1. Definicje
Bilet Wstępu – dokument imienny lub na okaziciela (w tym również bilet dla osób na wózkach inwalidzkich uprawniający do uczestnictwa w Imprezie w strefie specjalnie wyznaczonej) mający formę drukowaną na blankiecie Empik lub formę elektroniczną (PDF) zgodnie z danymi dostarczonymi przez Klienta.
Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerami telefonów: +48 22 462 72 50 (całodobowo) lub +48 603 401 148 (w godzinach 9-17 w dni robocze) oraz za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@empikbilety.pl
Dowód zakupu – bilet, faktura VAT lub paragon fiskalny albo inny dokument potwierdzający zakup bilet Biletu za pośrednictwem Systemu Empik Bilety
Dzień roboczy - za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt).
Impreza – zorganizowane przez Organizatora widowisko dla publiczności, do którego niezbędne jest posiadanie Biletu Wstępu, w tym również Impreza Podwyższonego Ryzyka – szczególny rodzaj Imprezy określony Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20 marca 2009 r.  (Dz.U.2013.611 j.t. z późn. zm.) wymagający szczególnych procedur, na którą Bilety Wstępu są dystrybuowane za pośrednictwem Systemu Empik Bilety.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze z Portalu Biletowego Empik, w tym w szczególności nabywająca Bilety Wstępu za pośrednictwem Systemu Empik Bilety.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z Portalu Biletowego Empik, w tym w szczególności dokonujący zakupu Biletów Wstępu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
Koszyk – funkcjonalność Portalu Biletowego Empik umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Biletów Wstępu, a także wprowadzenie i modyfikację danych takich jak: liczba wybranych Biletów Wstępu, adres dostawy, sposób dostawy, forma płatności.
Kwota do zapłaty – oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient po złożeniu zamówienia na Bilety Wstępu. Na Kwotę do zapłaty składają się: cena za Bilety Wstępu, Opłata Transakcyjna, koszt wybranej opcji dostawy. O wysokości całkowitej Kwoty do zapłaty Klient informowany jest przed potwierdzeniem zamówienia.
Opłata Transakcyjna – opłata pobierana od Klienta przez Empik w wysokości 2 pln i 3% wartości Biletu Wstępu oraz kosztów dostawy oraz kosztów usług dodatkowych stanowiąca wynagrodzenie Empik za usługi dystrybucji Biletów Wstępu świadczone za pośrednictwem Systemu Biletowego Empik.
Obiekt – miejsce, w którym odbywa się Impreza.
Organizator – zewnętrzny w stosunku do Empik podmiot odpowiedzialny za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie Imprezy zgodnie z zapowiedzią oraz Regulaminem Imprezy.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Empik podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
Regulamin – niniejszy regulamin określających zasady dystrybucji Biletów Wstępu za pośrednictwem Portalu Biletowego Empik.
Regulamin Imprezy – przygotowany przez Organizatora zbiór zasad związanych z organizacją, uczestnictwem oraz przebiegiem Imprezy.
Regulamin Obiektu – zasady obowiązujące Klientów uczestniczących w Imprezie na terenie Obiektu określone przez właściciela lub zarządcę Obiektu.
Salon Empik – detaliczny, stacjonarny punkt sprzedaży działający pod marką Empik na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Portal Biletowy Empik – prowadzona przez Empik platforma internetowa, na działająca pod domeną internetową www.empikbilety.pl za pośrednictwem której prowadzona jest dystrybucja Biletów, dostępna pod domeną internetową www.empikbilety.pl.
System Empik Bilety – aplikacja komputerowa umożliwiająca Klientowi zakup Biletów Wstępu za pośrednictwem portalu internetowego www.empikbilety.pl oraz w Salonach Empik za pośrednictwem Systemu Empik Bilety obsługiwanego przez pracownika Salonu Empik.
§2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa:
a) zasady zakupu Biletów Wstępu za pośrednictwem Portalu Biletowego Empik.
b) zasady rejestracji oraz zasady korzystania z Portalu Biletowego Empik;
c) warunki dostawy zakupionych Biletów Wstępu, uiszczania przez Klienta ceny za zakupione Bilety Wstępu;
d) zasady składania i rozpatrywania reklamacji związanej z działalnością Portalu Biletowego Empik.
2. Do przeglądania stron internetowych Portalu Biletowego Empik, w tym przeglądania oferowanych Imprez, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu Biletowego Empik, w tym również do rejestracji, a także zakupu Biletów Wstępu, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. W ramach korzystania z Portalu Biletowego Empik zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu Biletowego Empik, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Portalu Biletowego Empik do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na jego stronach internetowych jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
4. Przeglądanie oferty Portalu Biletowego Empik nie wymaga rejestracji. Dokonywanie zakupu Biletów Wstępu na oferowane Imprezy możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zakupu bez dokonywania rejestracji.
5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Usługi te świadczy PayU z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy.
§3. Rejestracja
1. Rejestracja w Portalu Biletowym Empik umożliwia Klientowi:
a) wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresu dostawy;
b) zakup Biletów Wstępu z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
c) przeglądanie historii zakupionych Biletów Wstępu;
d) korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom;
e) zaznaczenie właściwej opcji oraz podanie danych niezbędnych do wystawienia Klientowi faktury VAT.
2. W celu rejestracji w Portalu Biletowym Empik (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podać adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Empik, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
4. Rejestracja w Portalu Biletowym Empik, jak również korzystanie z funkcjonalności portalu, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Empik umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Po zarejestrowaniu się w Portalu Biletowym Empik każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Portalu Biletowym Empik i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
7. W celu usunięcia konta Klienta z Portalu Biletowego Empik należy skontaktować się e-mailowo z Centrum Wsparcia Klienta pod adresem: kontakt@empikbilety.pl. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Empik o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
8. Empik jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Empik jest także uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
a) naruszenie przez Klienta przy korzystaniu z Portalu Biletowego Empik powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
b) inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
10. O zamiarze zablokowania konta Klienta przez Empik, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Portalu Biletowym Empik.
11. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem pkt. 8-10 powyżej oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
§4. Zasady korzystania z Portalu Biletowego Empik
1. Logowanie do Portalu Biletowego Empik odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
2. Klient Portalu Biletowego Empik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Portalu Biletowym Empik; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Portalu Biletowym Empik jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
§5. Informacja o Biletach Wstępu
1. Informacje zawarte w Portalu Biletowym Empik, a dotyczące Biletu Wstępu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Zakupiony Bilet Wstępu jest potwierdzeniem umowy zawartej pomiędzy Klientem a Empik, który daje prawo Klientowi do udziału w Imprezie na realizowanej przez Organizatora na warunkach określonych w Regulaminie Imprezy. Pojedynczy Bilet Wstępu upoważnia jedną osobę do wejścia na Imprezę.
3. Ceny Biletów Wstępu wskazanych na stronach internetowych Portalu Biletowego Empik zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, przy czym:
a) W przypadku zakupu Biletu Wstępu biletu za pośrednictwem Portalu Biletowego Empik, Empik ma prawo obciążenia klienta Opłatą Transakcyjną w wysokości 2 pln i 3%.
b) Opłata Transakcyjna obejmuje wszelkie koszty obsługi transakcji składającej się między innymi (ale nie wyłącznie) z: kosztów obsługi posprzedażowej (zawiadomienia, zmiany warunków transakcji, przygotowanie do realizacji każdego zamówienia i dopasowanie go do potrzeb Klienta), kosztów obsługi płatności za dokonywaną transakcję, wsparcia w procesie złożenia zamówienia w razie wystąpienia problemów, a także – w razie potrzeby – pośrednictwa w kontaktach z Organizatorem.
c) Informacja o wysokości Opłaty Transakcyjnej, o cenie Biletu Wstępu oraz o pełnej wartości transakcji uwidoczniona jest każdorazowo w Systemie podczas dokonywania zakupu Biletu Wstępu i widoczna przed ostatecznym potwierdzeniem przez Klienta woli dokonania zakupu.
4. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena zakupionych Biletów Wstępu wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
5. Ceny Biletów Wstępu w Systemie Empik Bilety są podawane przez Organizatora i mogą się zmieniać w zależności od decyzji Organizatora. Empik nie ma wpływu na zmiany przez Organizatora cen Biletów Wstępu dostępnych w Systemie Biletowym Empik.
6. Imienny Biletu Wstępu upoważnia do uczestnictwa w Imprezie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na Bilecie Wstępu. Imienny Bilet Wstępu podlega weryfikacji w chwili wejścia na Imprezę. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa osobie innej niż wskazana na Imiennym Bilecie Wstępu.
7. Bilet Wstępu na okaziciela upoważnia do uczestnictwa w Imprezie posiadacza Biletu Wstępu w chwili wejścia na Imprezę.
8. Empik nie ponosi odpowiedzialności z zagubione lub skradzione Bilety Wstępu.
9. W zależności od decyzji Organizatora, Bilety Wstępu mogą być sprzedawane z określonymi zastrzeżeniami dotyczącymi danej Imprezy. Wszelkie zastrzeżenia będą określone na stronie internetowej Portalu Biletowego Empik lub widoczne w trakcie rezerwacji Biletów Wstępu.
§6. Warunki składania i realizacji zamówień na Portalu Biletowym Empik
1. Klient może składać zamówienia na Bilety Wstępu dostępne na Portalu Biletowym Empik przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Portalu Biletowego Empik;
b) dokonać wyboru Bilet Wstępu, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia Biletu Wstępu);
d) w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Biletu Wstępu,
e) w przypadku chęci otrzymania faktury VAT – zaznaczyć odpowiednia opcję i podać wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.
f) zaakceptować niniejszy Regulamin,
g) wybrać formę płatności,
h) kliknąć przycisk „Zapłać”.
3. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Bilet Wstępu w postaci elektronicznej zapisany w postaci pliku pdf, przedmiot zamówienia zostaje wysłany pocztą elektroniczną na adres email będący jednocześnie loginem Klienta.
4. Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej, Klient może za pośrednictwem Portalu Biletowego Empik dokonać zakupu do 8 Biletów Wstępu przy jednym zamówieniu. W celu zakupu większej ilości biletów należy bezpośrednio skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta.
5. Inne ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby Biletów Wstępu objętych jednym zamówieniem wynikają z Regulaminu Organizatora.
6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Empik oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) Biletu Wstępu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Empik niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Empik zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Empik o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Empik do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.
8. Zakupione Bilety nie podlegają wymianie. W przypadku jakiegokolwiek problemu z Biletami (uszkodzenie, zniszczenie, kradzież, zagubienie) Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z Empik (kontakt@empikbilety.pl).
9. Aktualna oferta dostępności miejsc siedzących w poszczególnych Imprezach może się zmieniać w trakcie prowadzonej przedsprzedaży poprzez dodawanie lub ograniczanie liczby dostępnych miejsc, a także ich lokalizacji. Empik nie odpowiada za politykę sprzedażową Organizatora i nie gwarantuje możliwości zamiany Biletu Wstępu na bardziej atrakcyjne miejsca w przypadku wprowadzenia ich do sprzedaży przez Organizatora lub zwolnienia miejsc z nieopłaconych zamówień po chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
10. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT klient wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu w formie elektronicznej, w postaci pliku pdf, wysłanego na wskazany w momencie rejestracji adres e-mail.
§7. Modyfikacje w zamówieniu
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie Bilety Wstępu zostaną oznaczone jako skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”).
2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „skompletowane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Wsparcia Klienta.
3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Portalu Biletowego Empik w zakładce „Twoje konto”, klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia bez rejestracji lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.
4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.
§8. Formy płatności
1. Zamówienia złożone w systemie Biletowym Empik powinny być opłacone przez Klienta w całości w ciągu 20 minut od momentu dokonania zamówienia. W przypadku braku płatności za zamówienie w tym czasie, Bilety Wstępu wracają do puli biletów przeznaczonych do sprzedaży, a zamówienie Klienta jest anulowane. W takim przypadku w celu zakupienia Biletów Klient powinien przejść cały proces zakupowy od początku.
2. Płatności z tytułu zamówień dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności PayU (zgodnie z regulaminem PayU) kartą płatniczą (debetową lub kredytową) lub przelewem z banku Klienta w momencie złożenia zamówienia. Oznacza to, że po wybraniu formy płatności Klient zostanie przekierowany na zabezpieczona i szyfrowaną stronę PayU;
3. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „Formy płatności” w Portalu Biletowym Empik oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.
4. Zakup Biletu Wstępu następuje po otrzymaniu przez Empik pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.
5. W przypadku wprowadzenia przez Organizatora kodów rabatowych na daną Imprezę zasady wykorzystania kodów rabatowych za pośrednictwem Portalu Biletowego Empik zostaną określone dla danej Imprezy na stronie Portalu.
§9. Dostawa Biletów Wstępu
1. Bilet Wstępu może być dostarczony do Klienta – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
2. Dostawa Biletów Wstępu na adres wskazany przez Klienta następuje nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i dokończenia procesu płatności zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3. W przypadku, gdy Klient nie otrzyma Biletu Wstępu w tym terminie lub na 5 dni roboczych przed Imprezą, powinien skontaktować się niezwłocznie z Centrum Wsparcia Klienta.
4. Czas dostawy oraz koszty dostawy Biletów Wstępu są widoczne dla Klienta w trakcie składania zamówienia. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności, Klient nie może dokonać zmiany sposobu dostawy.
§10. Warunki dystrybucji Biletów Wstępu
1. Empik za pośrednictwem Systemu Biletowego Empik prowadzi w imieniu Organizatorów Imprez dystrybucję Biletów Wstępu i sprzedaż produktów powiązanych dostępnych w Systemie Biletowym Empik.
2. Empik nie jest organizatorem Imprez dostępnych na w ofercie Portalu Biletowego Empik.
Empik nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Imprezy, jak również nie ponosi odpowiedzialności za zgodność przekazu promocyjnego i informacyjnego dostarczonego przez Organizatora, a dotyczącego danej Imprezy z rzeczywistym jej przebiegiem.
3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przebieg danej Imprezy jest Organizator. Wszelkie skargi lub wnioski dotyczące organizacji danej Imprezy należy kierować wyłącznie do Organizatora. Skargi i wnioski skierowane do Empiku, a dotyczące Imprezy, zostaną niezwłocznie przekazane do Organizatora.
4. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z ograniczeniem widoczności sceny, boiska lub areny wydarzeń podczas Imprezy (np. w związku z ulokowaniem banerów, kamer telewizyjnych, etc.) Klient powinien natychmiast skontaktować się z Organizatorem Imprezy.
5. Empik nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zakupione z rąk trzecich, poza Systemem Empik Bilety.
6. W celu umożliwienia Klientowi wyboru miejsca siedzącego - System Empik Bilety odwzorowuje mapy graficzne poszczególnych Obiektów, w których odbywają się Imprezy. Empik zastrzega, iż nie jest możliwe idealne odzwierciedlenie obiektów za pomocą grafiki, dlatego też prezentowane mapy należy traktować jako uproszczony, poglądowy plan. W przypadku zmian dokonywanych przez Organizatorów w mapach Obiektów, w tym w szczególności w zakresie zmiany usytuowania sektorów, Empik poinformuje Klientów, których dotyczą zmiany o przekazanych mu przez Organizatora informacjach w tym zakresie.
7. Wszelkie zmiany dotyczące Imprezy, a zgłoszone do Empik przez Organizatora umieszczane są na stronie internetowej: www.empikbilety.pl w zakładce „Zmiany i Odwołania” oraz przesyłane w ciągu 24 h od ich otrzymania od Organizatora na adres e-mail Klienta. Empik nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Imprezach które nie zostały przekazane przez Organizatora do Empik lub zostały przekazane w tak krótkim czasie przez zaistnieniem zmiany, że Empik nie miał możliwości poinformowania Klienta o zmianach w odpowiednim czasie.
§11. Odstąpienie od umowy
1. Klientowi zawierającemu umowę w Systemie Empik Bilety poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
§12. Odwołanie Imprezy, zmiana danych Imprezy, zwrot ceny za Bilet Wstępu
1. W przypadku odwołania przez Organizatora Imprezy, zmiany daty lub miejsca Imprezy, na którą Klient zakupił Bilet Wstępu za pośrednictwem Systemu Bilety Empik, klient ma możliwość wymiany Biletu Wstępu na inny lub zwrotu pieniędzy na warunkach określonych w niniejszym §13 Regulaminu.
2. Klient, w sytuacji określonej w ust. 1 powyżej, zobowiązany jest do przesłania na wypełnionego formularza zwrotu oraz aktualnych danych do dokonania przelewu bankowego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o odwołaniu Imprezy lub zmianach w Imprezie. Empik dokona zwrotu ceny za Bilet Wstępu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania kompletnych danych. Empik powiadomi Klienta o tym fakcie drogą mailową na podany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Klient ma prawo do otrzymania zwrotu ceny Bilety Wstępu, bez Opłaty Transakcyjnej, kosztów wysyłki oraz innych opłat poniesionych przez Klienta.
3. Zwrot należności za Bilet Wstępu następuje za zwrotem fizycznie wydrukowanego Biletu Wstępu wraz z dowodem zakupu (paragonem fiskalnym, fakturą) lub na podstawie wiadomości elektronicznej w przypadku Biletu Wstępu w formie elektronicznej.
4. Bilety należy zwracać w tym samym miejscu i za pomocą tego samego sposobu płatności, w jakim została dokonana sprzedaż:
a) Bilety Wstępu zakupione w Salonach Empik można zwrócić w dowolnie wybranym Salonie Empiku.
b) Bilety zakupione za pośrednictwem Portalu Biletowym Empik należy odesłać na adres: Empik S.A., (z dopiskiem: „Empik Bilety”), ul. Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa.
c) Zwrot za Bilety elektroniczne następuje po wysłaniu wiadomości elektronicznej wraz numerem zamówienia na adres: bilety@empikbilety.pl.
d) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 w sprawie kas rejestrujących, od 01 października 2013 dodatkowo do uzyskania zwrotu niezbędny będzie wypełniony i podpisany przez klienta oryginalny "protokół przyjęcia zwrotu". Klient powinien go odesłać na adres biura Empik wraz z Biletem i paragonem. Bez wskazanego protokołu zwrot nie będzie możliwy.
e)  W przypadku zgubienia paragonu fiskalnego Klient powinien wypełnić, wydrukować i odesłać oświadczenie o zagubieniu paragonu dostępne TUTAJ (LINK)
4. Empik dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie Biletu Wstępu, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Empik nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Empik należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres
e-mailowy wezwania do przesłania Empik numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Empik takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Empik nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku, uniemożliwiających, pomimo zachowania przez Empik należytej staranności, prawidłową realizację płatności.
6. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku w SKOK lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku w SKOK lub karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Empik zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.
§13. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych w ramach Portalu biletowego Empik jest Empik S.A. z siedziba w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 116/122, 00-017 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe@empik.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
3. Dane będą przetwarzane w celach:
a) założenia konta i obsługi transakcji sprzedaży Biletów Wstępu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy na podstawie art.  6 ust. 1 lit. b RODO;
b) analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c) marketingowych (w tym świadczenia usługi newslettera, w przypadku wyrażenia zgody z UŚUDE) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Empik na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
f) w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, w celu ułatwienia kontaktu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może być każdorazowo przedłużony o okres niezbędny dla ustalania dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania, ale nie dłużej niż do końca trwania umowy.
5. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Empik prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Empik niezbędne do wykonania umowy. W szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku Imprez Podwyższonego Ryzyka, na podstawie odrębnych umów z Organizatorami Imprez, Empik może podać dane Klienta niezbędne do jego identyfikacji (imię, nazwisko, numer identyfikacji Pesel lub Nip) przedstawicielowi Organizatora w celu właściwej realizacji Imprezy. Empik zapewnia, że przekazywanie ww. danych odbywa się w zgodzie z przepisami RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie mailowo na adres: kontakt@empikbilety.pl.
8. Jako że dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie wyrażonej zgody oraz umowy – przysługuje osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła do Empik.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się /ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Empik w celu skorzystania z Portalu biletowego Empik (w tym założenia konta) i dokonywania zakupu Biletów Wstępu, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Empik jest brak możliwości zakupu Biletów Wstępu oraz założenia konta.
12. Klient, podając dane, oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej www.empikbilety.pl w zakładce Polityka Prywatności.
§14. Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Empik oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Empik oraz jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Empik i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).
2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.
§15. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Portalu Biletowego Empik oraz usług świadczonych przez Empik za jego pośrednictwem mogą być zgłaszane do Empik:
a) pisemnie na adres: Empik S.A. ul. Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja Empik Bilety”) lub
b) za pośrednictwem adresu e-mail na adres: biuro@empikbilety.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja Empik Bilety”) lub
c) za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.
2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres do korespondencji lub adres e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Empik rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
§16. Postanowienia końcowe
1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Empik nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Empik, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem, a Empik rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Empik.
4. Empik dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Portalu Biletowego Empik były świadczone na najwyższym poziomie, jednakże Empik nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Portalu Biletowego Empik w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Portalu Biletowego Empik. Empik dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Portalu Biletowego Empik było dokonywane w godzinach nocnych.
5.  W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Portal Biletowy Empik korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Portal Biletowy Empik do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu Biletowego Empik. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
6.  Empik zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
a) konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
b) konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Portalu Biletowego Empik, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Portalu Biletowego Empik;
d) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
e) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
f) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
g) przeciwdziałanie nadużyciom;
h) poprawa obsługi Klientów;
i) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Biletowego Empik.
7.  Zmieniony regulamin zostanie udostępniony Portalu Biletowym Empik (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin Empik poinformuje poprzez komunikat na Portalu Biletowym Empik oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
8.  Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na transakcje zawarte przed taką zmianą.
9.  Przed zakupem Biletu Wstępu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi informacjami dostępnymi na Portalu Biletowym Empik.

 

Top