Bartek Kaszuba MY ON TOUR

Bartek Kaszuba MY ON TOUR

Data: 15-29 września 2019
Miejsce: Radom, Zielona Góra, Białystok, Olsztyn
Cena : 39,00 Zł - 119,00 Zł

Bilety

niedziela
15
Wrz 2019
15:00

Aktualnie wyprzedane (możliwa zmiana statusu)

Bilety zostały wyprzedane w sieci Empik. Istnieje możliwość zmiany statusu na dostępne.
Bartek Kaszuba MY ON TOUR
15.09.19 | Bilet VIP
KLUB G2

Radom

niedziela
15
Wrz 2019
16:00
Bartek Kaszuba MY ON TOUR
15.09.19 | MEET&GREET
KLUB G2

Radom

niedziela
15
Wrz 2019
17:30
Bartek Kaszuba MY ON TOUR
15.09.19 | Bilet normalny
KLUB G2

Radom

niedziela
22
Wrz 2019
15:00

Aktualnie wyprzedane (możliwa zmiana statusu)

Bilety zostały wyprzedane w sieci Empik. Istnieje możliwość zmiany statusu na dostępne.
Bartek Kaszuba MY ON TOUR
22.09.19 | Bilet VIP
niedziela
22
Wrz 2019
16:00
Bartek Kaszuba MY ON TOUR
22.09.19 | MEET&GREET

Opis wydarzenia

Po sukcesie debiutanckiego albumu pora na to, co było nieuniknione. Bartek Kaszuba jedzie w Polskę pokazać, że MY to coś więcej niż slogan, że MY to siła. WY pokażcie ją na koncertach!

Bilety na wydarzenie dostępne będą online na platformie empikbilety.pl oraz w salonach EMPIK w całych kraju.

229 zł ✗ Bilet VIP – obejmuje lunch z artystą, Meet&Greet oraz uprawnia do udziału w koncercie
119 zł ✗ Bilet Meet&Greet – upoważnia do wzięcia udziału w Meet&Greet oraz w koncercie
39 zł ✗ Bilet zwykły – upoważnia do wzięcia udziału w koncercie

Pytania na temat koncertu można kierować mailowo na adres: booking@my-music.pl.

Pokaż na mapie

Informacje od organizatora

Regulamin imprezy Bartek Kaszuba MY ON TOUR

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem imprezy Bartek Kaszuba MY ON TOUR jest MyMusic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Wichrowa 1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda; KRS 0000596061; NIP 7811921571 (dalej: „Organizator"). 2. Impreza odbywa się w dniach:
24.03.2019 Warszawa, Proxima
31.03.2019 Wrocław, Stary Klasztor
7.04.2019 Katowice, DK Giszowiec
27.04.2019 Szczecin, Elefunk 2
8.04.2019 Poznań, U Bazyla
12.05.2019 Lublin, Graffiti
19.05.2019 Łódź, Łódzki Dom Kultury
25.05.2019 Gdańsk, Kwadratowa
26.05.2019 Bydgoszcz, Estrada Stagebar
2.06.2019 Kraków, Kwadrat*. Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.
4. Uprawnienie Uczestnika do wstępu na Teren Imprezy wynika z posiadanego przez niego biletu jednorazowego lub karnetu (dalej łącznie jako „Bilet”), na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie poniżej.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA I WPROWADZANIA NA TEREN IMPREZY

5. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych (w tym strzelającego konfetti), wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
6. Zabronione jest wnoszenie lub wprowadzanie na Teren Imprezy, a Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Teren Imprezy osobie, w przypadkach próby takiego wniesienia lub wprowadzenia:
a) kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o matrycy do 7 MPix
b) instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;
c) jakichkolwiek ostrych lub twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów
d) mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla Uczestników, np. butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;
e) flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) z uwagi na okoliczność, iż mogą one uniemożliwiać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom bądź stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu, przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju flagi, transparenty należy zwinąć, a tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób);
f) siedziska składanego lub turystycznego;
g) żywności i napojów nabytych poza terenem Imprezy;
h) zwierząt
i) selfiesticków,
j) przedmiotów wymienionych w pkt. 5 powyżej.

BEZPIECZEŃSTWO

7. Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa.
8. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy;
b) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 5 lub 6 Regulaminu;
e) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy.
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
9. Służby porządkowe są obowiązane:
1) odmówić wstępu na Imprezę:
a) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 8 ppkt a -‐ c Regulaminu,
b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
c) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu,
d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
e) osobie nieposiadającej Biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Imprezie, w tym zezwolenia Opiekuna (jeśli dotyczy);
f) usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Terenu Imprezy
j) usunąć z Terenu Imprezy osoby, o których mowa w ppkt 1) lit. a - c powyżej.
10. Organizator może także odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na Imprezie osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości.
11. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.

BILETY I ZASADY WSTĘPU NA TEREN IMPREZY

12. Na Teren Imprezy przysługuje wstęp osobie posiadającej Bilet oraz dokument potwierdzający tożsamość oraz zezwolenie Opiekuna wg wzoru rozprowadzanego przez Organizatora (jeśli dotyczy). W przypadku nabycia Biletu w formie elektronicznej, Uczestnik zobowiązany jest uprzednio samodzielnie wydrukować przesłany do niego plik zawierający taki Bilet i okazać przy wejściu wydruk.
13. Zgodnie z Ustawą przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby. 1
4. Z Biletu lub odpowiednio Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Uczestnik nie jest uprawniony do odstępowania Identyfikatora innym osobom. Uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora na Terenie Imprezy Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Służby informacyjnej Organizatora wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy i zapięcia go na nadgarstku Uczestnika. Bilet lub odpowiednio Identyfikator jest jednorazowy co oznacza, że opuszczając teren imprezy Bilet lub Identyfikator traci ważność.
15. Wszyscy Uczestnicy posiadający Bilet, o którym mowa w pkt 25 Regulaminu (nie wymieniany na Identyfikator), zobowiązani są do posiadania i okazywania na prośbę Organizatora papierowej części Biletu, która zostaje w posiadaniu Uczestnika podczas pierwszego wejścia na Teren Imprezy.
16. Brak Identyfikatora albo odpowiednio brak papierowej części Biletu lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również posiadanie przez Uczestnika Identyfikatora nie zapiętego na nadgarstku uprawnia Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia Terenu Imprezy przez Uczestnika.
17. Bilety sprzedawane są na stronach internetowych: www.empikbilety.pl jako bilety elektroniczne oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży Empik. Bilety sprzedawane są po cenie wydrukowanej na Bilecie. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży Biletów jest dostępna na stronach www bileterii. Organizator informuje i przypomina, że zgodnie z art. 133 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Zgodnie zaś z §2 tego artykułu: "Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne".
18. Zakupiony Bilet na Imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych lub promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.
19. Uczestnik Imprezy w wieku od 4 do 11 roku życia bierze udział w imprezie na podstawie własnego Biletu jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na Teren Imprezy jest przebywanie pod opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet wstępu do tej samej strefy co małoletni Uczestnik przez cały okres trwania Imprezy.
20. Uczestnik imprezy w wieku od 12 do 18 lat bierze udział w imprezie na podstawie własnego Biletu, wymagane jest jednak, by małoletni uczestnik Imprezy posiadał pisemną zgodę rodziców, zezwalającą na jego samodzielne przebywanie na terenie Imprezy lub posiadać pisemne zezwolenie rodziców/opiekunów.
21. Kategorie i ceny biletów: 1) 229 zł Bilet VIP (upoważnia również do udziału w Meet&Greet oraz do wstępu na koncert) 2) 119 zł - Meet & Greet (upoważnia również do wstępu na koncert) 3) 39 zł - Bilet na Koncert
22. W przypadku zmiany terminu lub miejsce Imprezy, Bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Imprezy.
23. Organizator przypomina i prosi o rozważne dokonywanie wyboru Biletu oraz podejmowanie decyzji o nabyciu Biletu, gdyż Bilet po jego nabyciu nie podlega zwrotowi ani wymianie.

OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH

24. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie pokazów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie Imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.

POZOSTAŁE OGRANICZENIA

25. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także przeprowadzenia zbiorek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) na Terenie Imprezy podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy są sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
26. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu. REKLAMACJE
27. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy, w szczególności pisemnie na następujący adres korespondencyjny Organizatora: MyMusic Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Wichrowa 1A, 60-449 Poznań. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

28. Podczas imprezy nie będzie prowadzona sprzedaż alkoholu.
29. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
30. Organizator może również utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo‐ promocyjnych Organizatora lub sponsorów. Organizator lub odpowiednio sponsor może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
31. Organizator informuje, iż zgodnie z przepisami art. 54 ust. 1 Ustawy, ten, kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Z kolei zgodnie z art. 56 Ustawy, kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. Dalej zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy, ten, kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
32. Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jego lektury.
33. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy, w siedzibie Organizatora, w punktach sprzedaży Biletów, a bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściami na Teren Imprezy: w punktach informacyjnych i kasach biletowych. Na życzenie Regulamin przesyłany jest też zainteresowanej osobie pocztą, po przesłaniu do Organizatora zaadresowanej zwrotnie koperty z odpowiednim znaczkiem pocztowym. 34. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 35. Poznań́, dnia 9 stycznia 2019 r.


Top