Young Stars Festival 2019

Young Stars Festival 2019

Data: 30 sierpnia 2019
Miejsce: COS Torwar Warszawa
Cena : 79,00 Zł - 999,00 Zł

Bilety

Young Stars Festival 2019
30.08.19 | START: 15:00
COS Torwar

Warszawa

piątek
30
Sie 2019
09:00
Young Stars Festival 2019
Bilet M&G| Sozańska | Klinke | Jabłońska | Gładysz
COS Torwar

Warszawa

piątek
30
Sie 2019
10:00
Young Stars Festival 2019
Bilet M&G | A. Sikorski | T. Devries | Max&Harvey
COS Torwar

Warszawa

piątek
30
Sie 2019
11:00
Young Stars Festival 2019
Bilet M&G | B. Kaszuba | Lukas Rieger | Road Trip
COS Torwar

Warszawa

piątek
30
Sie 2019
12:00
Young Stars Festival 2019
Bilet M&G | Bars&Melody | M. Ziegler | Felivers
COS Torwar

Warszawa

Opis wydarzenia

Bilety M&G ważne wyłącznie z dowolnym biletem festiwalowym!

----------------------------

Gotowi na szóstą edycję największego młodzieżowego festiwalu w Polsce? Już 30 sierpnia 2019 r. warszawski Torwar ponownie stanie się miejscem wyjątkowego spotkania artystów i fanów muzyki teenagerskiej! ♥ Na Young Stars Festival 2019 wystąpi aż 18 wykonawców, w tym 9 zagranicznych, a wydarzenie swoją obecnością uświetnią specjalni ambasadorzy. Jedno wiemy już na pewno. Po raz kolejny scena zapłonie dzięki energii Gwiazd Festiwalu, a Torwar roztańczy się w rytmie bicia tysięcy gorących serc fanów muzyki młodzieżowej!

GWIAZDY FESTIWALU:
- HRVY
- Sylwia Lipka
- Bars&Melody
- Lukas Rieger
- Mackenzie Ziegler
- Roadtrip
- Kristian Kostov
- Artur Sikorski
- Isac Elliot
- Max&Harvey
- Matilda Devries
- Bartek Kaszuba
- Weronika Juszczak
- Felivers
- Mackenzie Ziegler
- Kaja Jabłońska
- Dominika Sozańska
- Olivia Klinke
- Agata Gładysz

SOCIAL MEDIA
HASHTAG: #YSF2019
FACEBOOK: Young Stars
INSTAGRAM: @youngstars_official
TIKTOK: @youngstars_official
SNAPCHAT: YoungStarsTeam

PARTNERZY
Youngstars.pl, Young Stars News, Young Stars Frugo, Young Stars Camp, Young Stars Dance, Young Stars Voice, mymusicshop.pl

WIĘCEJ INFORMACJI
Więcej info: www.ysf.youngstars.pl
Organizator: @MyMusic

---------------------------------------

Uwaga!
Przypominamy, iż zgodnie z §8. Regulaminu Empik Bilety zamówienia złożone w systemie Biletowym Empik powinny być opłacone przez Klienta w całości w ciągu 20 minut od momentu dokonania zamówienia. W przypadku braku płatności za zamówienie w tym czasie, Bilety Wstępu wracają do puli biletów przeznaczonych do sprzedaży, a zamówienie Klienta jest anulowane.

Pokaż na mapie

Informacje od organizatora

Regulamin imprezy YOUNG STARS FESTIVAL 2019 - 30.08.2019 Warszawa


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem imprezy masowej YOUNG STARS FESTIVAL 2019 („Impreza" lub „Festiwal"), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.) (dalej: „Ustawa”) jest MyMusic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Wichrowa 1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000596061, kapitał zakładowy 45.000 zł, NIP 7811921571, REGON 363480243 (dalej: „Organizator").
2. Impreza odbywa się w dniu 30 sierpnia 2019 roku, na terenie HALI TORWAR, przy ul. Łazienkowskiej 6A w Warszawie (dalej „Teren Imprezy”).
3. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w związku przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku oraz udziałem w Imprezie.
4. Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.
5. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywających na Terenie Imprezy w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów, służba medyczna) z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństw w trakcie Imprezy, w szczególności organów i służb wskazanych w Regulaminie poniżej.
6. Uprawnienie Uczestnika do wstępu na Teren Imprezy wynika z posiadanego przez niego biletu jednorazowego lub karnetu (dalej łącznie jako „Bilet”), na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie poniżej.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA I WPROWADZANIA NA TEREN IMPREZY

7. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych (w tym strzelającego konfetti), wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
8. Zabronione jest wnoszenie lub wprowadzanie na Teren Imprezy, a Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Teren Imprezy osobie, w przypadkach próby takiego wniesienia lub wprowadzenia:
a) kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o matrycy do 7 MPix
b) instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;
c) jakichkolwiek ostrych lub twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów
d) mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla Uczestników, np. butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;
e) flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) z uwagi na okoliczność, iż mogą one uniemożliwiać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom bądź stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu, przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju flagi, transparenty należy zwinąć, a tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób);
f) siedziska składanego lub turystycznego;
g) żywności i napojów nabytych poza terenem Imprezy;
h) zwierząt i) selfiesticków, j) przedmiotów wymienionych w pkt 7 powyżej.
9. Przedmioty wymienione w pkt. 8 a-e Regulaminu powyżej, przed wejściem na Teren Imprezy mogą być przekazane przez Uczestnika do płatnego depozytu na czas trwania Imprezy. Jednorazowy koszt przekazania przedmiotu do depozytu jest regulowany odrębnym regulaminem depozytu. W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia na Teren Imprezy rzeczy lub zwierzęcia, wbrew zakazowi, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu, Organizator ma prawo usunąć z Terenu Imprezy takiego Uczestnika, chyba że w przypadku rzeczy wymienionych w pkt 8 a – e Regulaminu, Uczestnik niezwłocznie przekaże je do depozytu, na zasadach określonych powyżej. BEZPIECZEŃSTWO
10. Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń organów i służb wskazanych w pkt. 11 Regulaminu.
11. Organizator w związku ze spoczywającym na nim ustawowym obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy przez cały czas jej trwania powołuje następujące organy:
a) Kierownik do spraw bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej;
b) Służba informacyjna - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora;
c) Służba porządkowa - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112).
12. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do: a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy;
b) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 7 lub 8 Regulaminu;
e) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy.
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
13. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w pkt 12 podpunkt lit. d powyżej, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
14. Czynności, o których mowa w pkt. 12 oraz 13 Regulaminu powyżej, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
15. Zgodnie z Ustawą, Służby porządkowe są obowiązane: 1) odmówić wstępu na Imprezę:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie: - zakazujące wstępu na imprezę masową, - zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny (w rozumieniu Ustawy),
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy (w rozumieniu Ustawy),
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 12 ppkt a - c Regulaminu,
e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt. 7 Regulaminu,
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
h) osobie nieposiadającej Biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Imprezie, w tym zezwolenia Opiekuna (jeśli dotyczy);
i) usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Terenu Imprezy
j) usunąć z Terenu Imprezy osoby, o których mowa w ppkt 1) lit. a - c powyżej.
16. Organizator może także odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na Imprezie osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości.
17. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.
18. Uczestnik Imprezy w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Imprezy obowiązany jest:
a) natychmiast powiadomić odpowiednio: Służby porządkowe lub Służby Informacyjne;
b) bezwzględnie stosować się do poleceń organów i służb wymienionych w pkt. A powyżej;
c) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi;
d) unikać wywoływania paniki; e) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

BILETY I ZASADY WSTĘPU NA TEREN IMPREZY

19. Na Teren Imprezy przysługuje wstęp osobie posiadającej Bilet oraz dokument potwierdzający tożsamość oraz zezwolenie Opiekuna wg wzoru rozprowadzanego przez Organizatora (jeśli dotyczy). W przypadku nabycia Biletu w formie elektronicznej, Uczestnik zobowiązany jest uprzednio samodzielnie wydrukować przesłany do niego plik zawierający taki Bilet i okazać przy wejściu wydruk.
20. Zgodnie z Ustawą przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.
21. Z Biletu lub odpowiednio Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Uczestnik nie jest uprawniony do odstępowania Identyfikatora innym osobom. Uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora na Terenie Imprezy Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Służby informacyjnej Organizatora wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy i zapięcia go na nadgarstku Uczestnika. Bilet lub odpowiednio Identyfikator jest jednorazowy co oznacza, że opuszczając teren imprezy Bilet lub Identyfikator traci ważność́.
22. Wszyscy Uczestnicy posiadający Bilet, o którym mowa w pkt 25 Regulaminu (nie wymieniany na Identyfikator), zobowiązani są do posiadania i okazywania na prośbę Organizatora papierowej części Biletu, która zostaje w posiadaniu Uczestnika podczas pierwszego wejścia na Teren Imprezy.
23. Brak Identyfikatora albo odpowiednio brak papierowej części Biletu lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również posiadanie przez Uczestnika Identyfikatora nie zapiętego na nadgarstku uprawnia Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia Terenu Imprezy przez Uczestnika.
24. Z uwagi na dużą liczbę Uczestników oraz przedsięwzięte przez Organizatora środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane podczas imprez masowych Uczestnik zobowiązany jest do przybycia na Imprezę minimum na 1 (jedną) godzinę przed planowanym przez Uczestnika wejściem na Teren Imprezy lub przed występem wybranego wykonawcy. 25. Bilety sprzedawane są na stronach internetowych: www.empikbilety.pl, www.ebilet.pl jako bilety elektroniczne oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży. Bilety sprzedawane są po cenie wydrukowanej na Bilecie. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży Biletów jest dostępna na stronach www bileterii. Organizator informuje i przypomina, że zgodnie z art. 133 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Zgodnie zaś z §2 tego artykułu: "Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne".
26. Zakupiony Bilet na Imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych lub promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.
27. Uczestnik Imprezy w wieku od 4 do 11 roku życia bierze udział w imprezie na podstawie własnego Biletu jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na Teren Imprezy jest przebywanie pod opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet wstępu do tej samej strefy co małoletni Uczestnik przez cały okres trwania Imprezy.
28. Uczestnik imprezy w wieku od 12 do 18 lat bierze udział w imprezie na podstawie własnego Biletu, wymagane jest jednak, by małoletni uczestnik Imprezy posiadał pisemną zgodę rodziców, zezwalającą na jego samodzielne przebywanie na terenie Imprezy lub posiadać zezwolenie, o którym mowa w pkt. 19.
29. W przypadku, kiedy Uczestnikiem posiadającym Bilet jest osoba niepełnosprawna, która potrzebuje pomocy opiekuna, to opiekun osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest do posiadania własnego odpowiedniego Biletu wstępu na Imprezę uprawniającego do towarzyszenia osobie niepełnosprawnej. Każdej osobie niepełnosprawnej w strefie/sektorze przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych może towarzyszyć tylko jeden opiekun.
30. Kategorie i ceny biletów: a) BILETY FESTIWALOWE to kategoria biletów uprawniająca do udziału na wszystkich koncertach podczas Young Stars Festival 2019 w godzinach od 15:00 do 24:00. Są 4 rodzaje biletów festiwalowych: - Bilet Be Young Star (129PLN). Bilet zapewnia wstęp do strefy Be Young Star. Bilet nie jest wymieniany przy wejściu na opaskę. - Bilet Golden Young Star (249 PLN). Bilet zapewnia wstęp do strefy Golden Circle. Bilet przy wejściu jest wymieniany przejściu na opaskę. Ilość limitowana. - Bilet Diamond Young Star (429 PLN). Bilet zapewnia wstęp do strefy Diamond, Golden i Be Young Star. Bilet jest przy wejściu wymieniany przejściu na opaskę. Ilość limitowana. - Bilet Backstage (999 PLN). Bilet zapewnia wstęp do strefy Backstage oraz Diamond, Golden oraz Be Young Stars. Bilet przy wejściu jest wymieniany przejściu na opaskę. Ilość limitowana.
31. W przypadku zmiany terminu lub miejsce Imprezy, Bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Imprezy.
32. Organizator przypomina i prosi o rozważne dokonywanie wyboru Biletu oraz podejmowanie decyzji o nabyciu Biletu, gdyż Bilet po jego nabyciu nie podlega zwrotowi ani wymianie.

OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH

33. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie pokazów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie Imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.

POZOSTAŁE OGRANICZENIA

34. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także przeprowadzenia zbiorek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) na Terenie Imprezy podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy są sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
35. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

REKLAMACJE

36. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy, w szczególności pisemnie na następujący adres korespondencyjny Organizatora: MyMusic Sp. z.o.o. Sp. k. Ul. Wichrowa 1A, 60-449 Poznań. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

37. Podczas imprezy nie będzie prowadzona sprzedaż alkoholu.
38. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje na żądanie właściwemy prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej Imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 60 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
39. Niezależnie od postanowień pkt 39 Regulaminu, Organizator może również utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo‐ promocyjnych Organizatora lub sponsorów. Organizator lub odpowiednio sponsor może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
40. Organizator informuje, iż zgodnie z przepisami art. 54 ust. 1 Ustawy, ten, kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Z kolei zgodnie z art. 56 Ustawy, kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. Dalej zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy, ten, kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
41. Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jego lektury.
42. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy, w siedzibie Organizatora, w punktach sprzedaży Biletów, a bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściami na Teren Imprezy: w punktach informacyjnych i kasach biletowych. Na życzenie Regulamin przesyłany jest też zainteresowanej osobie pocztą, po przesłaniu do Organizatora zaadresowanej zwrotnie koperty z odpowiednim znaczkiem pocztowym.
43. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
44. Poznań, dnia 19 marca 2019 r.

Top